Untitled Document
 
Untitled Document
ทำงานกับ เอ.ยู.เอ.

   ครู   |   พนักงาน
พนักงาน              ใบสมัคร: ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ
 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา
เอ.ยู.เอ. จามจุรีสแควร์

อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 21
เลขที่ 319 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทร.
02-657-6411-7 ต่อ 1141

 
 

 

 
Untitled Document
 
โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา จัตุรัสจามจุรี ชั้น 21 เลขที่ 319 ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02 657 6411-7
Copyright 2010. All rights reserved.