Untitled Document
 
Untitled Document

ข่าวสารและกิจกรรมปี 2559

Untitled Document

   2559   |   2558   |   2557   |   2556


   
AUA ‘ s Annual In – Service Seminar

สถานสอนภาษา เอยูเอ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจำปีสำหรับครูต่างชาติ หัวข้อ “Making the Most of the Material” โดยมีครูเอยูเอ 115 คน จากทุกสาขาทั่วประเทศ เนื่องจาก เอยูเอ ตระหนักว่า ถึงแม้ครูทุกคนจะมีคุณวุฒิที่เหมาะสมและผ่านการอบรม ครูสอนภาษามาแล้ว แต่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษามาตรฐานการสอนของ เอยูเอ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การสัมมนาร่วมกัน ในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ครูผู้สอนได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในชั้นเรียนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การบริหารจัดการชั้นเรียน การกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และสื่อสารในห้องเรียนมากขึ้น การใช้ สื่อออนไลน์ และการสร้างสรรค์กิจกรรมในชั้นเรียน โดยงานสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2559 ณ เอยูเอ จามจุรีสแควร์


<< ดูภาพอื่นๆ
   
คณะนักเรียนจากโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จ.ระนอง เข้าเยี่ยมชมและเข้ารับความรู้ภาษาอังกฤษจาก เอยูเอ

วันที่ 31 สิงหาคม 2559 สถานสอนภาษา เอยูเอ นำโดย ดร.ไมเคิล เคนลี่ ผู้อำนวยการ หลักสูตรฝ่ายวิชาการ คณะครูและทีมงานฝ่ายวิชาการให้การต้อนรับคณะครูและ นักเรียนจากโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง ซึ่งได้ขอความอนุเคราะห์เข้า เยี่ยมชมและเข้ารับความรู้ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ เอยูเอ ได้จัดเตรียมครูผู้สอนและหลักสูตร การเรียนการสอนและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับอบรมให้กับ คณะนักเรียนดังกล่าว นับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ให้คณะนักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารกับครูเจ้าของภาษาที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพื่อเป็น การเปิดโลกทัศน์ทางด้านภาษาและเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่ความเป็นพลโลก ผลการอบรมในครั้งนี้ได้รับความพอใจเป็นอย่างยิ่งจากโรงเรียนที่เข้าเยี่ยมชมและ ยังวางแผนที่จะนำคณะนักเรียนจากโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เข้ารับอบรมหลักสูตร อีกครั้งในช่วงปิดภาคเรียนเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้

ดูภาพอื่นๆ >>
   
สถานสอนภาษา เอยูเอ มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนจากหมู่บ้านเด็กโสสะ

สถานสอนภาษา เอยูเอ มอบทุนการศึกษาในหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสาร English for Communication แก่น้องๆ เยาวชนจากหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ, หาดใหญ่ สงขลา และเชียงราย จำนวน 10 คน ซึ่งโครงการนี้ เอยูเอ ได้มอบโอกาส ให้น้องๆ โสสะ ได้เรียนภาษาอังกฤษจากอาจารย์เจ้าของภาษา ซึ่งช่วย พัฒนา ศักยภาพของน้องๆ ทั้งในด้านการเรียนและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ที่ทุกวันนี้ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก


<< ดูภาพอื่นๆ
   
เปิดประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนทุน Access

ครั้งแรกในชีวิตกับประสบการณ์จริงที่ได้เป็นครูสอน โดย Jeffrey Taschner AUA Teacher Education Department นำทีมนักเรียนทุน Access ออกภาคปฏิบัติไปเปิด ประสบการณ์จริง ในการสอนภาษาอังกฤษ โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียน อิสลามวิทยาลัย ในการอนุเคราะห์สถานที่ ห้องเรียนและนักเรียนจริง ซึ่งบรรยากาศ ในการเรียนการสอนเต็มเปี่ยมไปด้วยความสนุกสนาน ตื่นเต้นและสาระความรู้ที่น่าสนใจ พร้อมทั้งเทคนิคต่างๆ สื่อการสอนและเกมส์ ก็ได้ถูกนำมาใช้ในโอกาสนี้ด้วย นับว่า ผลตอบรับของกิจกรรมภาคปฏิบัตินี้ได้สร้างความประทับใจและถือเป็นประสบการณ์ ที่คุ้มค่าสำหรับนักเรียนทุน Access เป็นที่สุด

ดูภาพอื่นๆ >>
   
เอยูเอ โครงการ 1-year English Access Microscholarship Program

สถานสอนภาษา เอยูเอ ได้ทำพิธีเปิดโครงการ 1-year English Access Microscholarship Program ขึ้น โดยทุนนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตสหรัฐฯ ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จึงมีความพยายามที่จะพัฒนา ทักษะความเข้าใจ พร้อมทั้งเรื่องของวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของสหรัฐฯ เพื่อเป็นการ เพิ่มศักยภาพให้กับครูผู้สอนได้เตรียมความพร้อมก่อนการเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ อย่างเต็มตัว โดยคัดเลือกนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยมี หัวข้อในการพัฒนาคือ การเพิ่มปริมาณชั่วโมงในการใช้ภาษาอังกฤษ (150ชั่วโมง ) วิธีการสอนภาษาอังกฤษอีก (48 ชั่วโมง) รวมถึงกิจกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพในการ พัฒนาอาชีพ โดยคุณ Joelle Uzarski Regional English Language Officer U.S.Embassy / Consulate Thailand และ Dr. Michael Kelley Director of courses (AUA)

<< ดูภาพอื่นๆ
   
สถานสอนภาษา เอยูเอ เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาครู

สถานสอนภาษา เอยูเอ เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาครูให้กับสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และสถาบันสอนภาษาอังกฤษ (ELI) ขึ้น ซึ่งมีครูคนไทย ที่สอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมเป็นจำนวน 175 คน ในวันที่ 19 - 21 เมษายน ณ เอยูเอ จามจุรี สแควร์ หัวข้อในการสัมมนาครั้งนี้ คือ Assessment for Learning (AFL) in the Communicative Classroom โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเรียนรู้ในการสื่อสารการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียน รวมถึงการฝึกอบรมการสอน เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ โดยมีทีมพัฒนาและฝึกอบรม มืออาชีพของเอยูเอเป็นผู้ฝึกอบรมในครั้งนี้

ดูภาพอื่นๆ >>
   
สถานสอนภาษา เอยูเอ อุดรธานี จัดโครงการมอบทุน เรียนภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ

สถานสอนภาษา เอยูเอ อุดรธานี ได้จัดโครงการมอบทุนเรียนภาษาอังกฤษสำหรับครู เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมศักยภาพในการสอนภาษาอังกฤษ เนื่องจากปี 2559 นี้ ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ ภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญ เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นภาษากลางที่ต้องใช้ในการติดต่อสื่อสาร เอยูเอ จึงได้เล็งเห็น ประโยชน์และความสัญในการพัฒนาครู เพื่อให้นำความรู้ไปพัฒนาการสอนให้กับ นักเรียนในโรงเรียนต่อไปได้ ทางสถานสอนภาษา เอยูเอ อุดรธานี ได้คัดเลือกครู จากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดอุดรธานี ตามรายชื่อโรงเรียนดังนี้
1. โรงเรียนอุดรวิทยานุกูล จำนวน 6 ทุน
2. โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จำนวน 6 ทุน
3. โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์ จำนวน 3 ทุน
4. โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม จำนวน 3 ทุน
5. โรงเรียนอุดรพัมนาการ จำนวน 3 ทุน
6. โรงเรียนมัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) จำนวน 2 ทุน
รวมทั้งสิ้น 23 ทุน โดยโครงการนี้ได้ดำเนินมาเป็นปีที่ 2 แล้ว และคาดว่าจะดำเนิน ต่อไปอีกในปีถัดไป


<< ดูภาพอื่นๆ
   
เอยูเอ ออกบูธ ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 ทางสถาบันสอนภาษา เอยูเอ ได้จัดออกบูธ ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี ตรงบริเวณ ชั้น G ประตูทางเชื่อม คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์พื่อการประชาสัมพันธ์ ที่ตั้งของสถาบันและให้ข้อมูลหลักสูตรต่างๆ ของทาง เอยูเอ ให้แก่นักนิสิตจุฬาฯ บุคลากรที่ทำงานภายในอาคารจตุรัสจามจุรี และบุคคลทั่วไปโดยคาดว่าจากนี้ ต่อไปจะมีผู้ให้ความสนใจและรู้จัก เอยูเอ มากขึ้นกว่าที่ผ่านมา

ดูภาพอื่นๆ >>
   
ออกบูธเนื่องในโครงการส่งเสริมภาวะกามีงานทำ (ถนนอาชีพ)
JOBS FAIR 2016 ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน


เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 สถาบันสอนภาษาเอยูเอ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมภาวะ การมีงานทำ(ถนนอาชีพ) JOBS FAIR 2016 ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยทางเอยูเอได้จัดบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน ของเอยูเอและที่ตั้งของเอยูเอสาขานครปฐม ซึ่งภายในงานมีนิสิตเป็นจำนวนมากที่ให้ ความสนใจเข้ารับข้อมูลและร่วมกิจกรรมกับทางบูธของ เอยูเอ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพในที่กำลังศึกษาอยู่และหลังจากจบการศึกษา ไปแล้ว เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานต่อไป

<< ดูภาพอื่นๆ
   
ออกบูธเนื่องในงาน "มหกรรมนัดพบแหล่งงานครั้งที่ 24"
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 สถาบันสอนภาษา เอยูเอ ได้เข้าร่วมงาน "มหกรรม นัดพบแหล่งงานครั้งที่ 24" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยทาง เอยูเอ ได้จัดออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของ เอยูเอ และที่ตั้งของ เอยูเอ สาขารัชโยธิน ซึ่งภายในงานมีนิสิตเป็นจำนวนมากให้ความ สนใจเข้ารับข้อมูลหลักสูตรต่างๆ และร่วมกิจกรรมกับบูธเอยูเอ ทั้งนี้เพื่อเป็นการ ส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพหลังเรียนจบและนำไปใช้ ประโยชน์ในการทำงานต่อไป

ดูภาพอื่นๆ >>
   
เอยูเอ จัดงานสัมมนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

สถานสอนภาษา เอยูเอ ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดงานสัมมนาครูภาษาอังกฤษขึ้น ระหว่างวันที่ 25 - 29 มกราคม 2559 และวันที่ 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ เอยูเอ จามจุรีสแควร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษให้แก่ครู อาจารย์ จากสถานศึกษาในระดับประถมและระดับมัธยม สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นในหัวข้อ “Communicative language teaching (CTL) within the Common European framework of reference (CEFR)” และได้รับเกียรติจาก นายมณฑล ภาคสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา โดยมีครูสอนภาษาอังกฤษจากโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพฯ เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 100 คน

<< ดูภาพอื่นๆ
Untitled Document
 
โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา จัตุรัสจามจุรี ชั้น 21 เลขที่ 319 ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02 657 6411-7
Copyright 2010. All rights reserved.