Untitled Document
 
Untitled Document

ข่าวสารและกิจกรรม

Untitled Document

   2558   |   2557   |   2556


งานบรรยาย “Community Colleges in the U.S.A.”

สถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. และ EducationUSA Thailand ร่วมจัด
บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Community Colleges in the U.S.A.”
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม เอ.ยู.เอ. จามจุรีสแควร์
โดยเชิญวิทยากร Ms. Carla Andersen จาก Lane Community
College, Eugene, Oregon มาให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับ
วิทยาลัยชุมชนในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ
อีกรูปแบบหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในอเมริกา

<< ดูภาพอื่นๆ
   
สถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. จัดอบรมโครงการ
English Access Microscholarship Program


สถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา จัดโครงการ English Access Microscholarship Program เมื่อวันที่ 3–6 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมมณเฑียร สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ที่เข้าร่วมโครงการจาก 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย, เวียดนาม, ลาว, พม่าและกัมพูชา รวม 42 ท่าน การสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพครูผู้เข้าร่วมโครงการให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอเมริกัน เพื่อให้สามารถส่งต่อความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Access ได้ตรงตามวัตถุประสงค์

ดูภาพอื่นๆ >>

   
สถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ
ระดับนานาชาติของ Thailand TESOL


สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย (Thailand TESOL) ได้จัดการประชุม ทางวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 35 ในหัวข้อ English Language Education in Asia: Reflections and Directions เมื่อวันที่ 29 – 31 มกราคม 2558 ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ โดยมี วัตถุประสงค์ให้ผู้เชี่ยวชาญและครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ได้เสนอแนวคิด และแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ ฝ่ายวิชาการและครูผู้สอนของสถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. ได้เข้าร่วมการ ประชุมทาง วิชาการในครั้งนี้ และได้รับเชิญให้จัดบูธภายในงานเพื่อให้ ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจอีกด้วย นอกจากนี้ ยังได้ร่วมสนับสนุนมอบทุนการ ศึกษา 7 รางวัลให้แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ชาวไทย โดยทุนการศึกษา ที่มอบให้นั้นเน้นการเรียนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสอน ภาษาอังกฤษ ของบุคลากรในแวดวงการศึกษา

<< ดูภาพอื่นๆ
Untitled Document
 
โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา จัตุรัสจามจุรี ชั้น 21 เลขที่ 319 ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02 657 6411-7
Copyright 2010. All rights reserved.