Untitled Document
 
Untitled Document

ข่าวสารและกิจกรรม

Untitled Document

   2558   |   2557   |   2556


พิธีมอบประกาศนียบัตร ปี 2558

สถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรประจำปี 2558 แก่ผู้ที่เรียนจบหลักสูตร Regular Course ระดับประกาศนียบัตร จาก สาขาจามจุรีสแควร์ ซีคอนบางแค รัชโยธิน ศรีนครินทร์ หัวหมาก และ เมืองทองธานี เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม เอ.ยู.เอ. จามจุรีสแควร์ โดยมีผู้ได้รับประกาศนียบัตรจาก เอ.ยู.เอ. มากกว่า 300 คน ในปีนี้ สถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ดูภาพอื่นๆ >>
   


เอ.ยู.เอ. จัดงานเลี้ยงรับรองเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา

เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กลิน ที. เดวีส ์ และภริยา แจ๊คเกอลีน เอ็ม. เดวีส์ มาเยือนสมาคมนักเรียนเก่า สหรัฐอเมริกา ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม เอ.ยู.เอ. จามจุรีสแควร์
 << ดูภาพอื่นๆ
   
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอนของ เอ.ยู.เอ.
ประจำปี 2558

สถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจำปีสำหรับครูต่างชาติ
ส่วนหนึ่ง จำนวน 115 คน ของ เอ.ยู.เอ. จากทุกสาขาทั่วประเทศ เนื่องจาก เอ.ยู.เอ.
ตระหนักว่า ถึงแม้ครูทุกคนจะมีคุณวุฒิที่เหมาะสมและผ่านการอบรมครูสอนภาษา
มาแล้ว แต่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษา
มาตรฐานการสอนของ เอ.ยู.เอ. ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การสัมมนาร่วมกันใน
ครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ครูผู้สอนได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชั้น
เรียนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การบริหารจัดการชั้นเรียน การกระตุ้น
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และสื่อสารในห้องเรียนมากขึ้น การใช้สื่อออนไลน์
และการสร้างสรรค์กิจกรรมในชั้นเรียน โดยงานสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่
2 – 3 พฤศจิกายน 2558 ณ เอ.ยู.เอ. จามจุรีสแควร์

 
ดูภาพอื่นๆ >>

   
เอ.ยู.เอ. จัดงานสัมมนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 47
ประจำปี 2558

สถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดงานสัมมนาครูผู้สอน ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 47 ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 12 – 16 ตุลาคม 2558 ณ เอ.ยู.เอ. จามจุรีสแควร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ด้านการ สอนภาษาอังกฤษให้แก่ครู อาจารย์ จากสถานศึกษาทุกระดับ สำหรับการสัมมนาในปีนี้ จัดขึ้นในหัวข้อ “Communicative Language Teaching in Thailand: Transformation & Assessment” และได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการสัมมนา โดยมีครูสอนภาษาอังกฤษจากโรงเรียนของรัฐบาลและเอกชน รวมถึงสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมสัมมนาประมาณ 120 คน

<< ดูภาพอื่นๆ
   
ออกบูธงาน “Osotspa English Community”
ประจำปี 2558


สถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. ได้รับเชิญให้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์
หลักสูตรภาษาอังกฤษในโครงการ Osotspa English Community
ที่บริษัท โอสถสภา จำกัด จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558
เพื่อส่งเสริมเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ
เตรียมพร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่จะถึงนี้
นอกเหนือจากการให้ข้อมูลหลักสูตรภาษาอังกฤษแล้ว เอ.ยู.เอ.
ยังจัดเกมส์ภาษาอังกฤษเชิญชวนให้ผู้เยี่ยมชมบูธตอบคำถาม
ภาษาอังกฤษง่ายๆเพื่อลุ้นรับรางวัลอีกด้วย

 
ดูภาพอื่นๆ >>

   
Career & English Tour 2015 ทัวร์เสริมสร้างทักษะ
ภาษาอังกฤษและโอกาสในการหางาน

สถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. ร่วมมือกับ M2Fjob.com และ Bangkok Post Learning สานต่อกิจกรรม Career & English ขึ้นเป็นปีที่ 2 หลังจากได้รับกระแสตอบรับที่ดี จากปีที่ผ่านมา กิจกรรมในปีนี้ยังคง เปิดโอกาสให้นักเรียน เอ.ยู.เอ. และบุคคลทั่วไป ได้พัฒนาความรู้ ภาษาอังกฤษและเพิ่มโอกาสในการหางาน ผ่านกิจกรรมเวิร์คช็อป และกิจกรรมบูธต่างๆ มากมาย สำหรับกิจกรรมเวิร์คช็อป ในช่วงเช้า หัวข้อ “Learning English from News” เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากข่าว บรรยายโดย Mr. Terry Fredrickson บรรณาธิการพิเศษหนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์ และหัวข้อเวิร์คช็อป ในช่วงบ่าย “Great Answers to Tough Interview Questions” แนะนำการสัมภาษณ์ งานภาษาอังกฤษ การเขียน Resume จัดโดย Mr. Stuart McMullen ครูผู้เชี่ยวชาญ ของ เอ.ยู.เอ. ซึ่งช่วงท้ายของกิจกรรมเวิร์คช็อป เอ.ยู.เอ. ได้คัดเลือกผู้โชคดี 10 ท่าน รับทุนเรียนภาษาอังกฤษ มูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2558 ณ เอ.ยู.เอ. จามจุรีสแควร์ มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 200 คน

<< ดูภาพอื่นๆ
   
โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร
ของกระทรวงศึกษาธิการ


สถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับ บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 220 คน ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 28 สิงหาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีทักษะภาษาอังกฤษ มีความมั่นใจในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน สถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. ได้จัดกลุ่มผู้เข้าร่วม โครงการออกเป็น 11 กลุ่มย่อย เรียนภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ตามแนวทางการสอนที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน โดยระยะเวลาการเรียนของแต่ละกลุ่มรวม 30 ชั่วโมง

ดูภาพอื่นๆ >>

   
การเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนโครงการ
หนึ่งทุนหนึ่งตำบล ที่จะไปศึกษาต่อ ณ สหรัฐอเมริกา


สถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. จัดหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นสำหรับนักเรียน โครงการหนึ่งทุนหนึ่งตำบล จำนวน 10 คน ที่จะไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ สหรัฐ อเมริกา โดยเนื้อหาการเรียนนั้นเน้นการเรียนบูรณาการรวมทุกทักษะภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตนักเรียนในต่างแดน และสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับ วัฒนธรรมประเพณีอเมริกัน รวมระยะเวลาเรียนทั้งหมด 8 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน – 29 กรกฎาคม 2558 นอกจากนี้ นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการยังได้ ประสบการณ์และความรู้เพิ่มเติมจากการเข้าค่ายวัฒนธรรมอเมริกันที่จังหวัดนคร ราชสีมา ร่วมกับนักเรียนทุนรัฐบาลระดับปริญญาโทและเอก ที่จะเดินทางไปศึกษาต่อ ในสหรัฐอเมริกาเช่นกัน

<< ดูภาพอื่นๆ
   
โครงการเสริมสร้างศักยภาพสำหรับผู้ได้รับทุนรัฐบาล
ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท และเอก ณ สหรัฐอเมริกา
ประจำปี 2558


สถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงาน ก.พ. ให้จัดทำโครงการ
เตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล ที่จะไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท และเอก
ณ สหรัฐอเมริกา จำนวน 29 คน เป็นเวลา 6 สัปดาห์ ตั้งแต่ 8 มิ.ย. – 17 ก.ค. 2558
เป้าหมายของโครงการเน้นการเสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษ ทั้งทักษะการพูดและ
ทักษะการเขียน สำหรับการทำวิจัยและเอกสารทางวิชาการต่างๆ นอกจากนี้ ยังได้เชิญ
วิทยากรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้ข้อมูลแก่นักเรียนทุนเพิ่มเติม เพื่อสร้าง
ความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอเมริกัน และสร้างความรอบรู้
ในการใช้ชีวิตนักเรียนในต่างแดน เพื่อให้สามารถปรับตัวและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

 
ดูภาพอื่นๆ >>

   
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนไปศึกษาต่อ ณ สหรัฐอเมริกา ของนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมปลาย
(AFS Pre Departure Program 2015)


สถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนทุน
แลกเปลี่ยนของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ระดับมัธยมปลาย จำนวน 18 คน
ซึ่งจะไปใช้ชีวิตที่สหรัฐอเมริกา เป็นเวลาประมาณ 1 ปี โครงการนี้
จัดขึ้นในวันที่ 4 – 8 พฤษภาคม 2558 นับเป็นปีที่ 10 แล้ว ที่ เอ.ยู.เอ.
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการอบรม โดยการอบรมนั้น ครอบคลุม
หลากหลายหัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนทุน ดังนี้ ประวัติศาสตร์
และภูมิศาสตร์ของอเมริกา, ภาษา วัฒนธรรม และ การพัฒนาทักษะ
การนำเสนอผลงาน ในรูปแบบต่างๆ

<< ดูภาพอื่นๆ
   
กิจกรรมวันสงกรานต์

ห้องสมุด เอ.ยู.เอ. จามจุรีสแควร์ เฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ปี 2558
เมื่อวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยการจัดประกวดเครื่องแต่งกาย
ตามคอนเซปต์วันสงกรานต์ เปิดโอกาสให้นักเรียน, เจ้าหน้าที่ เอ.ยู.เอ.
และบุคคลทั่วไป ทุกเพศทุกวัย เข้าร่วมการแข่งขัน ลุ้นรับรางวัลจาก
ห้องสมุด นอกจากนี้ เอ.ยู.เอ. ยังได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระในบริเวณ
ห้องสมุดอีกด้วย

ดูภาพอื่นๆ >>

   
งานบรรยาย “Standardized Tests for US Study”

สถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. และ EducationUSA Thailand ร่วมจัด
บรรยายพิเศษสำหรับนักเรียนเอ.ยู.เอ. และบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะ
ผู้ที่เตรียมตัวเรียนต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ได้รับข้อมูลและ
แนวทางที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการทดสอบประเภทต่างๆ ทั้ง TOEFL,
GRE, SAT และ GMAT โดยเชิญวิทยากรจากสถาบันการศึกษา
นานาชาติ (IIE) และ The Princeton Review Thailand เป็นผู้บรรยาย
พิเศษในหัวข้อ “Standardized Tests for US Study” เมื่อวันที่
27 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม เอ.ยู.เอ. จามจุรีสแควร์

<< ดูภาพอื่นๆ
   
Career & English Tour 2015 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร


สถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. , M2Fjob.com และ Bangkok Post Learning ยังคง
เดินหน้าสานต่อกิจกรรม Career & English Tour ต่อเนื่องจากปี 2557 ที่ผ่านมา
ตามแนวความคิดเดิม คือ การให้ความรู้ภาษาอังกฤษควบคู่กับการเพิ่มโอกาสในการ
หางานแก่ผู้ที่สนใจ โดยในปี 2558 นี้ เอ.ยู.เอ. จัดงาน Career & English Tour
ครั้งที่ 1 ในงานปัจฉิมนิเทศของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558
ภายในงานมีการจัดบูธ เล่นเกมส์ภาษาอังกฤษ, ฝากประวัติสำหรับการสมัครงาน
และสัมมนาในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมกับการหางานในยุคดิจิตอล” นอกจากนี้
คุณไมเคิล เบเล็คสกี้ ผู้จัดการ เอ.ยู.เอ. สาขานครปฐม ยังได้ร่วมให้เกร็ดความรู้
เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงาน

ดูภาพอื่นๆ >>

   
งานบรรยาย “Community Colleges in the U.S.A.”

สถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. และ EducationUSA Thailand ร่วมจัด
บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Community Colleges in the U.S.A.”
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม เอ.ยู.เอ. จามจุรีสแควร์
โดยเชิญวิทยากร Ms. Carla Andersen จาก Lane Community
College, Eugene, Oregon มาให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับ
วิทยาลัยชุมชนในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ
อีกรูปแบบหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในอเมริกา

<< ดูภาพอื่นๆ
   
สถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. จัดอบรมโครงการ
English Access Microscholarship Program


สถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา จัดโครงการ English Access Microscholarship Program เมื่อวันที่ 3–6 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมมณเฑียร สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ที่เข้าร่วมโครงการจาก 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย, เวียดนาม, ลาว, พม่าและกัมพูชา รวม 42 ท่าน การสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพครูผู้เข้าร่วมโครงการให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอเมริกัน เพื่อให้สามารถส่งต่อความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Access ได้ตรงตามวัตถุประสงค์

ดูภาพอื่นๆ >>

   
สถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ
ระดับนานาชาติของ Thailand TESOL


สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย (Thailand TESOL) ได้จัดการประชุม ทางวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 35 ในหัวข้อ English Language Education in Asia: Reflections and Directions เมื่อวันที่ 29 – 31 มกราคม 2558 ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ โดยมี วัตถุประสงค์ให้ผู้เชี่ยวชาญและครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ได้เสนอแนวคิด และแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ ฝ่ายวิชาการและครูผู้สอนของสถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. ได้เข้าร่วมการ ประชุมทาง วิชาการในครั้งนี้ และได้รับเชิญให้จัดบูธภายในงานเพื่อให้ ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจอีกด้วย นอกจากนี้ ยังได้ร่วมสนับสนุนมอบทุนการ ศึกษา 7 รางวัลให้แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ชาวไทย โดยทุนการศึกษา ที่มอบให้นั้นเน้นการเรียนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสอน ภาษาอังกฤษ ของบุคลากรในแวดวงการศึกษา

<< ดูภาพอื่นๆ
Untitled Document
 
โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา จัตุรัสจามจุรี ชั้น 21 เลขที่ 319 ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02 657 6411-7
Copyright 2010. All rights reserved.