Untitled Document
 
Untitled Document

ข่าวสารและกิจกรรมปี 2559

Untitled Document

   2559   |   2558   |   2557   |   2556


สถานสอนภาษา เอยูเอ เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาครู

สถานสอนภาษา เอยูเอ เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาครูให้กับสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และสถาบันสอนภาษาอังกฤษ (ELI) ขึ้น ซึ่งมีครูคนไทย ที่สอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมเป็นจำนวน 175 คน ในวันที่ 19 - 21 เมษายน ณ เอยูเอ จามจุรี สแควร์ หัวข้อในการสัมมนาครั้งนี้ คือ Assessment for Learning (AFL) in the Communicative Classroom โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเรียนรู้ในการสื่อสารการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียน รวมถึงการฝึกอบรมการสอน เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ โดยมีทีมพัฒนาและฝึกอบรม มืออาชีพของเอยูเอเป็นผู้ฝึกอบรมในครั้งนี้

ดูภาพอื่นๆ >>
   
สถานสอนภาษา เอยูเอ อุดรธานี จัดโครงการมอบทุน เรียนภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ

สถานสอนภาษา เอยูเอ อุดรธานี ได้จัดโครงการมอบทุนเรียนภาษาอังกฤษสำหรับครู เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมศักยภาพในการสอนภาษาอังกฤษ เนื่องจากปี 2559 นี้ ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ ภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญ เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นภาษากลางที่ต้องใช้ในการติดต่อสื่อสาร เอยูเอ จึงได้เล็งเห็น ประโยชน์และความสัญในการพัฒนาครู เพื่อให้นำความรู้ไปพัฒนาการสอนให้กับ นักเรียนในโรงเรียนต่อไปได้ ทางสถานสอนภาษา เอยูเอ อุดรธานี ได้คัดเลือกครู จากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดอุดรธานี ตามรายชื่อโรงเรียนดังนี้
1. โรงเรียนอุดรวิทยานุกูล จำนวน 6 ทุน
2. โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จำนวน 6 ทุน
3. โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์ จำนวน 3 ทุน
4. โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม จำนวน 3 ทุน
5. โรงเรียนอุดรพัมนาการ จำนวน 3 ทุน
6. โรงเรียนมัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) จำนวน 2 ทุน
รวมทั้งสิ้น 23 ทุน โดยโครงการนี้ได้ดำเนินมาเป็นปีที่ 2 แล้ว และคาดว่าจะดำเนิน ต่อไปอีกในปีถัดไป


<< ดูภาพอื่นๆ
   
เอยูเอ ออกบูธ ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 ทางสถาบันสอนภาษา เอยูเอ ได้จัดออกบูธ ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี ตรงบริเวณ ชั้น G ประตูทางเชื่อม คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์พื่อการประชาสัมพันธ์ ที่ตั้งของสถาบันและให้ข้อมูลหลักสูตรต่างๆ ของทาง เอยูเอ ให้แก่นักนิสิตจุฬาฯ บุคลากรที่ทำงานภายในอาคารจตุรัสจามจุรี และบุคคลทั่วไปโดยคาดว่าจากนี้ ต่อไปจะมีผู้ให้ความสนใจและรู้จัก เอยูเอ มากขึ้นกว่าที่ผ่านมา

ดูภาพอื่นๆ >>
   
ออกบูธเนื่องในโครงการส่งเสริมภาวะกามีงานทำ (ถนนอาชีพ)
JOBS FAIR 2016 ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน


เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 สถาบันสอนภาษาเอยูเอ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมภาวะ การมีงานทำ(ถนนอาชีพ) JOBS FAIR 2016 ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยทางเอยูเอได้จัดบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน ของเอยูเอและที่ตั้งของเอยูเอสาขานครปฐม ซึ่งภายในงานมีนิสิตเป็นจำนวนมากที่ให้ ความสนใจเข้ารับข้อมูลและร่วมกิจกรรมกับทางบูธของ เอยูเอ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพในที่กำลังศึกษาอยู่และหลังจากจบการศึกษา ไปแล้ว เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานต่อไป

<< ดูภาพอื่นๆ
   
ออกบูธเนื่องในงาน "มหกรรมนัดพบแหล่งงานครั้งที่ 24"
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 สถาบันสอนภาษา เอยูเอ ได้เข้าร่วมงาน "มหกรรม นัดพบแหล่งงานครั้งที่ 24" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยทาง เอยูเอ ได้จัดออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของ เอยูเอ และที่ตั้งของ เอยูเอ สาขารัชโยธิน ซึ่งภายในงานมีนิสิตเป็นจำนวนมากให้ความ สนใจเข้ารับข้อมูลหลักสูตรต่างๆ และร่วมกิจกรรมกับบูธเอยูเอ ทั้งนี้เพื่อเป็นการ ส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพหลังเรียนจบและนำไปใช้ ประโยชน์ในการทำงานต่อไป

ดูภาพอื่นๆ >>
   
เอยูเอ จัดงานสัมมนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

สถานสอนภาษา เอยูเอ ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดงานสัมมนาครูภาษาอังกฤษขึ้น ระหว่างวันที่ 25 - 29 มกราคม 2559 และวันที่ 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ เอยูเอ จามจุรีสแควร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษให้แก่ครู อาจารย์ จากสถานศึกษาในระดับประถมและระดับมัธยม สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นในหัวข้อ “Communicative language teaching (CTL) within the Common European framework of reference (CEFR)” และได้รับเกียรติจาก นายมณฑล ภาคสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา โดยมีครูสอนภาษาอังกฤษจากโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพฯ เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 100 คน

<< ดูภาพอื่นๆ
Untitled Document
 
โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา จัตุรัสจามจุรี ชั้น 21 เลขที่ 319 ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02 657 6411-7
Copyright 2010. All rights reserved.