Untitled Document
 
Untitled Document
ขั้นตอนการสมัครเรียน
 

คุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัครเรียน เอ.ยู.เอ.

     1. อายุ15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
     2. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป


ขั้นตอนการสมัครเรียน เอ.ยู.เอ.

     1. เลือกหลักสูตรที่ต้องการเรียน
     2. สมัครสอบวัดระดับ
     3. ทดสอบวัดระดับ
     4. ลงทะเบียนเรียน


 ขั้นตอนที่ 1 : เลือกหลักสูตรที่ต้องการเรียน

เอ.ยู.เอ. เปิดสอนภาษาอังกฤษ 3 หลักสูตรหลักๆ ดังนี้

     • English for Communication หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารในชีวิตประจําวัน รายละเอียดเพิ่มเติม
     • Special Courses หลักสูตรเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษเฉพาะทาง รายละเอียดเพิ่มเติม
     • Academic English Program (AEP) หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ มุ่งเน้นเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติม

 ขั้นตอนที่ 2 : สมัครสอบวัดระดับ

     • เอ.ยู.เอ. จะประกาศรอบสอบวัดระดับเป็นรายเทอมผ่านทางเว็บไซต์ วันและเวลาสอบจะแตกต่างกันไปตามที่แต่ละสาขากําหนด (สาขาต่างๆ ของ เอ.ยู.เอ.)
       ตรวจสอบรอบสอบวัดระดับได้ที่ link
     • ผู้สมัครสอบต้องมาสมัครสอบที่สาขาด้วยตนเอง กรอกใบสมัคร เลือกวันและเวลาสอบวัดระดับที่ต้องการ ชําระค่าสอบวัดระดับ พร้อมแสดงเอกสารดังต่อไปนี้
       1. บัตรประชาชนตัวจริง
       2. หลักฐานการศึกษาจบชั้น ม.3 ขึ้นไป, บัตรนักเรียน, บัตรนักศึกษา หรือบัตรพนักงาน
       3. พาสปอร์ตฉบับจริง ที่มีระยะเวลาการอาศัยอยู่ในเมืองไทย เกินกว่าวันจบเทอมของ เอ.ยู.เอ. (สําหรับชาวต่างชาติ)
     • เมื่อชําระค่าสมัครสอบแล้ว กรุณาเก็บใบเสร็จเพื่อใช้เป็นหลักฐานนํามาแสดงในวันสอบ
       ** ผู้สมัครสอบควรเดินทางมาสมัครสอบก่อนวันสอบจริง เนื่องจากบางสาขามีผู้มาสมัครสอบจํานวนมากจนทําให้ที่นั่งสอบเต็ม
     • สําหรับสาขาจามจุรีสแควร์ ผู้สมัครสอบจะเลือกเดินทางมาสมัครด้วยตนเอง หรือเลือกสมัครสอบโดยชําระเงินผ่าน Counter Service รายละเอียดเพิ่มเติม

 ขั้นตอนที่ 3 : ทดสอบวัดระดับ

     • ในวันสอบวัดระดับ กรุณามาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาอย่างน้อย 15 นาที เพื่อตรวจสอบเอกสารก่อนเข้าห้องสอบ
     • สิ่งที่ต้องนํามาด้วย ได้แก่ บัตรประชาชนตัวจริง ใบเสร็จค่าสอบวัดระดับ ดินสอ และยางลบ
     • การทดสอบวัดระดับใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง โดยข้อสอบเป็นแบบ Multiple Choice Test
     • ผลสอบจะถูกประกาศหลังการทดสอบประมาณ 45 นาทีขึ้นอยู่กับจํานวนผู้เข้าสอบ
     • ผลสอบวัดระดับมีอายุ1 ปีนับจากวันสอบและสามารถใช้สมัครเรียนต่างสาขาได้

 ขั้นตอนที่ 4 : ลงทะเบียนเรียน

     • เมื่อทราบผลสอบวัดระดับ แล้วจึงเลือกวันและเวลาเรียนที่สะดวก โดยดูจากตารางเรียนของสาขานั้นๆ
     • แจ้งวันเวลาเรียนที่ต้องการกับเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน พร้อมชําระเงินค่าเล่าเรียน
     • ตรวจสอบข้อมูลในใบเสร็จ ระดับชั้น วันและเวลาที่ลงทะเบียนเรียน
       **ก่อนการลงทะเบียนเรียน กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าสะดวกเรียนในวันเวลาดังกล่าวจริง เพราะหากลงทะเบียนเรียนแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเวลาหรือยกเลิกได้

ในกรณีที่ เอ.ยู.เอ. ไม่สามารถเปิดชั้นเรียนได้เนื่องจากจํานวนนักเรียนไม่มากพอ สามารถ ขอรับเงินคืน หรือ เปลี่ยนแปลงเวลาเรียนได้
 
 
Untitled Document
 
โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา จัตุรัสจามจุรี ชั้น 21 เลขที่ 319 ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02 657 6411-7
Copyright 2010. All rights reserved.