Untitled Document
 
  
  AUA จะปิดรับการลงทะเบียนชั่วคราว ในวันที่ 27 พ.ค. 59 ช่วงเวลา 10.00 - 12.00 น.

เนื่องจากทาง AUA จำเป็นต้องปิดระบบการลงทะเบียน เพื่อซ่อมบำรุง จึงมีผลทำให้ไม่สามารถลงทะเบียน ในวันที่ 27 พ.ค. 59 ช่วงเวลา 10.00 - 12.00 น. Updated: 25 พ.ค. 59
  เอยูเอเปิดหลักสูตรการอบรมครูสอน ภาษาอังกฤษระยะสั้น

เอยูเอเปิดหลักสูตรการอบรมครูสอนภาษาอังกฤษระยะสั้น ระยะเวลาการอบรม 15 ชั่วโมง ค่าอบรมเพียง 2,800 บาท (เฉพาะวันอาทิตย์) “หลักสูตรอบรมเทคนิคการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ” ระหว่าง วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม – วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559 English Teacher Training Program at AUA Chamchuri Square “Modern Grammar Teaching” 15 hours - Sundays only Sunday, May 1 - Sunday, June 5, 2016 รายละเอียด >> Updated: 6 เม.ย. 59
  Assessment for Learning in the Communicative Classroom

AUA Language Center, Bangkok 19-21 April 2016 ดาวน์โหลด >> Updated: 20 เม.ย. 59
  เอกสารประกอบงานสัมมนา "CLT within CEFR”

สัมมนาครูสอนภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน OPEC-AUA Teacher Training ดาวน์โหลด AUA-OPEC 2016 Hat Yai, Songkhla >> AUA-OPEC 2016 Bangkok >>
Updated: 28 มี.ค. 59
  AEP Academic English Program

เทอม 3/2559 รับสมัครสอบวัดระดับ: 28 มี.ค. – 12 เม.ย., 18 - 19 เม.ย. 59 ลงทะเบียน: 11 – 12 เม.ย., 18 – 21 เม.ย. 59 เปิดเรียน: 25 เม.ย.– 2 มิ.ย. 59
ติดต่อ น.ส. พรศิริ สุนทรมหิทธิ (ฝ่ายวิชาการ) โทร.02-657-6411 ต่อ.1273

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่นี่ >> ดาวน์โหลด รายละเอียด >> Updated: 23 มี.ค. 59

  เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาและภริยา เยี่ยมสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา และสถานสอนภาษาเอ.ยู.เอ.

เมื่อ 24 พ.ย.58 เวลาประมาณ 18.00 น. เอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นาย กลิน ที.เดวีส์ และภริยา ได้มาพบปะกับ นายกสมาคมและคณะกรรมการ ของสมาคมนักเรียนเก่า สหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้บริหารสถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. ที่อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 21 ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานสอน ภาษา เอ.ยู.เอ. ทั้งนี้เพื่อได้หารือและรับราบการดำเนิน การของทั้งสององค์การ อีกทั้งเพื่อเป็นการเน้นย้ำ ความสำคัญของกิจกรรม International Education Week ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่าง 16 - 20 พ.ย. 58 โดยกระทรวงการต่างประเทศ และ กระทรวงศึกษาของสหรัฐฯ ซึ่งต้องการสนับสนุนให้ผู้ที่มี ความสามารถทั่วโลกได้มีโอกาสเรียนและแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ในประเทศสหรัฐ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาและภริยา ได้สนทนากับคณะ กรรมการสมาคมนักเรียนเก่า และผู้แทนองค์กรต่างๆ ที่มีกิจกรรมและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของทั้งสอง องค์กร ครูและตัวแทนนักเรียนสถานสอนภาษารวมถึง ตัวแทนนักเรียนทุนรัฐบาลที่เคยผ่านการอบรมจาก เอยูเอ และได้จบการศึกษาจากสหรัฐฯแล้ว สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา ได้ก่อตั้งโรงเรียนสอน ภาษาขึ้นเมื่อปี 2495 และต่อมารัฐบาลสหรัฐฯ ได้ให้ ความร่วมมือกับสถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. โดยได้ส่ง ผู้บริหารและครูมาช่วยในการสอน พร้อมทั้งได้ให้งบ ประมาณสนับสนุนในการสร้างอาคารเรียน ที่ ถ. ราชดำริ รวมถึงห้องสมุด ห้องประชุม ทำให้สถาน สอนภาษาเอ.ยู.เอ. มีสถานะเป็น Bi-national Center แต่หลังจากปี 2537 ได้ลดการสนับสนุนลง Updated: 29 ม.ค. 59
  สมัครเรียน AUA ผ่านระบบ Counter Service

ในปี 2559 นี้ เอ.ยู.เอ. เปิดบริการ ลงทะเบียนเรียนโดย ชำระเงินผ่าน Counter Service สำหรับ 6 สาขาในกทม. ได้แก่ จามจุรีสแควร์, ซีคอน บางแค, หัวหมาก, รัชโยธิน, ศรีนครินทร์ และเมืองทองธานี โดยบริการนี้สำหรับ หลักสูตร English for Communication (Regular) เท่านั้น เริ่ม 4 ม.ค. 59 นี้ รายละเอียด >> Updated: 30 ธ.ค. 58

  เอกสารประกอบงานสัมมนาครู AUA - MOE 2015

ดาวน์โหลด >> 1 | 2
Updated: 17 ธ.ค. 58
  "Great Answers to Tough Interview Questions” Workshop

ชมคลิปวิดีโอเวิร์คช็อปพิเศษในหัวข้อ " “Great Answers to Tough Interview Questions” นำเสนอโดย Mr. Stuart McMullen ครูผู้เชี่ยวชาญการสอนของ เอ.ยู.เอ. ที่จัดขึ้นในงาน Career & English Tour 2015 ณ เอ.ยู.เอ. จามจุรีสแควร์ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา เนื้อหา ของการเวิร์คช็อปในครั้งนี้ แนะแนวการเขียน resume และการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ
Updated: 13 พ.ย. 58
  เอ.ยู.เอ. มาตรฐานและคุณภาพ ที่ไม่หยุดนิ่ง!


รายละเอียด >>
Updated: 3 พ.ย. 58
  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอน ของ เอ.ยู.เอ. ประจำปี 2558
สถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปีสำหรับครูต่างชาติ ส่วนหนึ่ง จำนวน 115 คน ของ เอ.ยู.เอ. จากทุกสาขาทั่วประเทศ เนื่องจาก เอ.ยู.เอ. ตระหนักว่า ถึงแม้ครูทุกคนจะมีคุณวุฒิที่เหมาะสมและผ่าน การอบรมครูสอนภาษามาแล้ว แต่จำเป็นต้องได้รับการ พัฒนาและเพิ่มพูนทักษะ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษา มาตรฐานการสอนของ เอ.ยู.เอ. ให้เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน การสัมมนาร่วมกันในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ครู ผู้สอนได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในชั้นเรียนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การบริหารจัดการชั้นเรียน การกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วน ร่วมในการเรียนรู้และสื่อสารในห้องเรียนมากขึ้น การใช้ สื่อออนไลน์ และการสร้างสรรค์กิจกรรมในชั้นเรียน โดย งานสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2558 ณ เอ.ยู.เอ. จามจุรีสแควร์ รายละเอียด >> Updated: 3 พ.ย. 58
  เอ.ยู.เอ. จัดงานสัมมนาครูผู้สอนภาษา อังกฤษ ครั้งที่ 47 ประจำปี 2558 สถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดงานสัมมนาครูผู้สอน ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 47 ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 12 – 16 ตุลาคม 2558 ณ เอ.ยู.เอ. จามจุรีสแควร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ด้านการ สอนภาษาอังกฤษให้แก่ครู อาจารย์ จากสถานศึกษาทุกระดับ สำหรับการสัมมนาในปีนี้ จัดขึ้นในหัวข้อ “Communicative Language Teaching in Thailand: Transformation & Assessment” และได้ รับเกียรติจาก รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ เป็นประธานเปิดการสัมมนา โดยมีครูสอนภาษา อังกฤษจากโรงเรียนของรัฐบาลและเอกชน รวมถึงสถาบัน อุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมสัมมนาประมาณ 120 คน รายละเอียด >> Updated: 16 ต.ค. 58

  ออกบูธงาน “Osotspa English Community” ประจำปี 2558 สถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. ได้รับเชิญให้ร่วมออกบูธประชา สัมพันธ์หลักสูตรภาษาอังกฤษในโครงการ Osotspa English Community ที่บริษัท โอสถสภา จำกัด จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 8 ตุลาคม 2558 เพื่อส่งเสริมเจ้าหน้าที่ในการพัฒนา ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ เตรียมพร้อมสำหรับการก้าวเข้า สู่ประชาคมอาเซียนที่จะถึงนี้ นอกเหนือจากการให้ข้อมูล หลักสูตรภาษาอังกฤษแล้ว เอ.ยู.เอ. ยังจัดเกมส์ภาษา อังกฤษเชิญชวนให้ผู้เยี่ยมชมบูธตอบคำถามภาษาอังกฤษ ง่ายๆเพื่อลุ้นรับรางวัลอีกด้วย รายละเอียด >> Updated: 8 ต.ค. 58

 
Scroll
 
โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา จัตุรัสจามจุรี ชั้น 21 เลขที่ 319 ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02 657 6411-7
Copyright 2010. All rights reserved.